ఈ గ్రామంలో పిల్లలు సమాధుల ముందే ఆడుకుంటారు

Departed are buried in front of house in this village

కోసిగిలో లింగప్ప ఇంట్లో చల్లని మజ్జిగ తాగి సేద తీరుతుంటే, ”ఇక్కడికి దగ్గరలో కుందేలు పడ అనే కొండ ఉంది.

అక్కడ ప్రతీ ఇంటి ముందు తులసి కోటలా సమాధు లుంటాయి ?”
అన్నాడు లింగప్ప. అందరం ఉలిక్కి పడ్డాం. ఆ తరువాత ఏం జరిగిందో ఇక్కడ చదవండి…  www.bbc.com/telugu/india-43870347

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *