అస్సోచామ్ బెస్ట్ బిజినెస్ అవార్డు
  • శ్రీసిటీకి మరో అవార్డు

    శ్రీసిటీకి మరో అవార్డు - దేశంలో వేగంగా అభివృద్ధి సాధిస్తున్న పారిశ్రామిక పార్కుగా ఎంపిక శ్రీసిటీ, జూలై 26 ...

    శ్రీసిటీకి మరో అవార్డు - దేశంలో వేగంగా అభివృద్ధి సాధిస్తున్న పారిశ్రామిక పార్కుగా ఎంపిక శ్రీసిటీ, జూలై 26:- శ్రీసిటీకి మరో ప్రతిష్టాత్మక అవార్డు దక్కింది. దేశంలో 'ఉత్సాహంగా,వేగంగా అభివృద్ధి సాధిస్తున్ ...

    Read more