stories of rural life

stories of rural life

మారుమూల సగటు మనుషులతో స్నేహం చేస్తాం. వారి జీవితాల్లోని ప్రేరణ గుర్తించి, సెలబ్రిటీలుగా లోకానికి పరిచయం చేస్తాం.

మీరు చూసే కోణం వేరు వీరి కతలు వేరు.

విద్యార్ధులలో రచనా నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించేలా ‘ స్టోరీస్‌ ఆఫ్‌ రూరల్‌ లైఫ్‌’ పేరుతో పుస్తకాన్ని తెస్తున్నాం.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *