Art in slum

art in slum

Art in slum
కడప పట్నం నుండి విసిరేసీనట్టున్న స్లమ్ బాలాజీనగర్.
కూలీ నాలీ చేసుకొని బతికే వారి బిడ్డలు తెగిన పతంగ్ ల్లా ఎగురుతుంటే,
వారిని పట్టుకొని ప్రతి సాయంత్రం అక్షయ విద్యను అందిస్తూంది ఏకలవ్య సంస్థ. ఈ బాలల్లో ఇద్దరు Jack Devis లు, ఒక వడ్డాది పాపయ్య ఉన్నారు.

art in slum

art in slum

మరో పదేళ్ళలో వీరు కళాప్రపంచాన్ని పునర్చిత్రిస్తారు. ఈ చిట్టి చిన్నారులకు cartoon art ని పరిచయం చేసే అవకాశం దొరికింది నాకు …

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *