“భూమిని అమ్మిన వారికి దాని వినియోగం పై ప్రశ్నించే హక్కు లేదు ” – హైకోర్టు

‘Prestigious Brands of Asia’ award was bestowed on Sri City

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *